Biag ti Kapasanglay

Ladawan manipud iti http://nephtagon.blogspot.com/

Kasla met kapasanglay ti biagna, kasapulan a maregregan iti bulong tapno tummuar dagiti sabong, iyurayna ti panawen, ta saan met amin a sabong ket kaibatoganna ket busel, saan amin a busel ket maibilang a bunga. Ket inton agbunga dinanto matagikua dagita a bunga ta addaandanto iti bukod a keddeng, tumangkenda man iti puonna, maluoman ngem agbirri, saan a matinnag, adda dita a nakakapet, dida umibbet, rummuarto dagiti kapas a nabalkotan iti bukel, ipallais ti angin ket itundanna a kas awanan nagan ngem agtubonto met laeng a kas kapasanglay iti sabali a disso.
Post a Comment

Popular Posts