Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2014

Iti Panagkunak

Iti panagkunak, addaan ramut dagiti dapanna
ket iti tunggal magna, imulana ti bagina iti daga
bay-anna ti lubong a mangtapaya

Iti panagkunak, no timudek a nasayaat iti nabayag,
makaparnuayak kadagiti ramut iti dapan a mangital-o iti daga,
ti panagsennay iti lawag, ket kutkotek nga isubli iti kasipngetan
iti tunggal addak.

Nakasangoakon kadagiti pinarsua a nangikari iti apuy,
iti gil-ayab ken pannakirisiris iti pannakauram.
Awan dudua, napuoran ti kaunggak ket nangibati
iti awan no di ketdi dapo iti kudilko.

Nariknakon ti pul-oy ti angin kadagita a tao, ti kinapigsa, ti apres - makalmes.
Makapabang-ar iti kararua no ikidemko, mariknak ti tunggal anges
iti rupak, ngem kanayon, kankanayon, ket no dadduma awanda met.
Kanayon nga ibatidak, ibatiandak iti pannakabibineg iti lugar a naginanaanda.

Iti panagkunak, maysaak a danum ket kankaayon a kasta.
Agayusak iti bukbukodko a diak ammo no sadino ti papanak,
lumsotak kadagiti birri, rengngat, kadagiti abut dagiti batbato,
sadiay a sapulek ti…