Iti Panagkunak

Iti panagkunak, addaan ramut dagiti dapanna
ket iti tunggal magna, imulana ti bagina iti daga
bay-anna ti lubong a mangtapaya

Iti panagkunak, no timudek a nasayaat iti nabayag,
makaparnuayak kadagiti ramut iti dapan a mangital-o iti daga,
ti panagsennay iti lawag, ket kutkotek nga isubli iti kasipngetan
iti tunggal addak.

Nakasangoakon kadagiti pinarsua a nangikari iti apuy,
iti gil-ayab ken pannakirisiris iti pannakauram.
Awan dudua, napuoran ti kaunggak ket nangibati
iti awan no di ketdi dapo iti kudilko.

Nariknakon ti pul-oy ti angin kadagita a tao, ti kinapigsa, ti apres - makalmes.
Makapabang-ar iti kararua no ikidemko, mariknak ti tunggal anges
iti rupak, ngem kanayon, kankanayon, ket no dadduma awanda met.
Kanayon nga ibatidak, ibatiandak iti pannakabibineg iti lugar a naginanaanda.

Iti panagkunak, maysaak a danum ket kankaayon a kasta.
Agayusak iti bukbukodko a diak ammo no sadino ti papanak,
lumsotak kadagiti birri, rengngat, kadagiti abut dagiti batbato,
sadiay a sapulek ti kinatangken ti pusok.

Iti panagkunak, isuna ket ti daga nga addaan iti ramut kadagiti dapan
ken bulong iti buokna. Pilkuenna dagiti tumengna iti darat ket ubonenna
ti bagina kontra iti waneswes ti angin, iti gayebgeb.

Iti panagkunak, addaan isuna iti ramut,
ramut nga agkasapulan iti danum,
ket iti tunggal agkasapulan
siak dayta a danum, siak ti pigsana a mangiggem kenkuana
tapno di a lumsot kabayatan iti idadakkelna.

Adda tao a kas apuy ken angin,
ket siak ti danum ket isuna ket daga,
babaen kadagiti ramut iti dapan ken bulong iti buokna,
inumennak ket ipaunegnak a sangsangkamaysa.

Ita, mangngegakon ti uni dagiti danapegna.

Post a Comment

Popular Posts