Skip to main content

Iti Panagkunak

Iti panagkunak, addaan ramut dagiti dapanna
ket iti tunggal magna, imulana ti bagina iti daga
bay-anna ti lubong a mangtapaya

Iti panagkunak, no timudek a nasayaat iti nabayag,
makaparnuayak kadagiti ramut iti dapan a mangital-o iti daga,
ti panagsennay iti lawag, ket kutkotek nga isubli iti kasipngetan
iti tunggal addak.

Nakasangoakon kadagiti pinarsua a nangikari iti apuy,
iti gil-ayab ken pannakirisiris iti pannakauram.
Awan dudua, napuoran ti kaunggak ket nangibati
iti awan no di ketdi dapo iti kudilko.

Nariknakon ti pul-oy ti angin kadagita a tao, ti kinapigsa, ti apres - makalmes.
Makapabang-ar iti kararua no ikidemko, mariknak ti tunggal anges
iti rupak, ngem kanayon, kankanayon, ket no dadduma awanda met.
Kanayon nga ibatidak, ibatiandak iti pannakabibineg iti lugar a naginanaanda.

Iti panagkunak, maysaak a danum ket kankaayon a kasta.
Agayusak iti bukbukodko a diak ammo no sadino ti papanak,
lumsotak kadagiti birri, rengngat, kadagiti abut dagiti batbato,
sadiay a sapulek ti kinatangken ti pusok.

Iti panagkunak, isuna ket ti daga nga addaan iti ramut kadagiti dapan
ken bulong iti buokna. Pilkuenna dagiti tumengna iti darat ket ubonenna
ti bagina kontra iti waneswes ti angin, iti gayebgeb.

Iti panagkunak, addaan isuna iti ramut,
ramut nga agkasapulan iti danum,
ket iti tunggal agkasapulan
siak dayta a danum, siak ti pigsana a mangiggem kenkuana
tapno di a lumsot kabayatan iti idadakkelna.

Adda tao a kas apuy ken angin,
ket siak ti danum ket isuna ket daga,
babaen kadagiti ramut iti dapan ken bulong iti buokna,
inumennak ket ipaunegnak a sangsangkamaysa.

Ita, mangngegakon ti uni dagiti danapegna.

Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Mi Ultimo Adios - Maudi a Pakada

Maudi a Pakada
(Dr. Hermogenes F. Belen’s Ilocano translation of Dr. Jose P. Rizal’s “Mi Ultimo Adios”)

Agpakadaakon ay-ayatek nga ili: ayuyang nasudi a lawag!
Gameng dagiti baybay daya: saniatami a napukaw…
Biagko siaayatak a mangidiaya: nakurapay, awanen gasat
No koma pay nasudsudi, nay-ayamuom, ken nalaslasbang
Ipaayko pay la kenka no isut’ mangted pagimbagam!

Kadagiti tay-ak paggugubatan : iti kapingetan ti laban
Impatlit’ daddumat’ biagda : awan duadua, awan alidunget!
Ti lugar awan kaimudinganna : laurel, lirio, wenno sypres :
Pagbitayan wenno dangadangan: panagtibay wenno panagranget:
Padapada no agpaay pagimbagan ti ili ken pagtaengan…!

Matayak no makitak iti tangatang ti agbukan a lawag
A mangirakurak iti agsapa: sukat rabii a nalidem!
No kasapulam ti maris: maris a pangtina iti bannawag
Ibukbukmo, ipasagepsepmo ti umiso a kanito ‘toy darak
Tapno ti sinamar iti kaippasngay a lawag palangtuem!

Inar-arapaapko idi ubingak: naganusak nga atutubo…
Inar-arapaapko idi nataenganak: ad…