Skip to main content

Panagbisita Iti Nabeddengan ti Manila Bay Ken West Philippine Sea


Ti baybay a sakupen ti Bataan
Nakadanonakon idiay Bataan ngem angingga laeng Balanga. Ket iti umuna a gundaway nakaaddakak met laeng iti Mariveles, ti nagrugian ti martia dagiti Filipino ken Amerikano a soldado idi Maikadua a Gubat ti Sangalubongan.

Diak ninamnama a ti papananmi gayam a lugar ket isu ti ungto ti kalsada no aggapuka iti sentro ti Mariveles. Maysa daytoy a lugar a madamada a tartarimaanen ken i-develop tapno agbalin a komunidad para kadagiti makunkuna nga "Addaan".

Ti kadaratan ti Camaya Coast iti Brgy Camaya, Mariveles, Bataan.
Iti gate pay laeng ti lugar ket naingeten ti panang-inspeksion dagiti guardia ta didaka pastreken no awan ti nakatimbre kadakuada a naganmo ken ti plate number ti nagluganam. Awan pay ti pampubliko a lugan tapno maluganan manipud iti main gate agingga't sentro ti Mariveles. Umabot pay iti 15 a kilometro ti taluntonem a kalsada.

Iti iseserrek iti nasao a pribado a lugar ket masungad dagiti agduduma Phase ti subdivision. Nalawa ti lugar a kas kunada agarup nasurok a tallo gasut nga ektaria daytoy. Kasla nagsubli ti regtak ken pigsak gapu iti nangayed a disso, ti nalabbaga a daga a kasla dildilpatan ti asul a baybay.

Ket nagtugaw sakbay a pinanawan ti nasao a lugar. Agsubliakto ulit.
Derraas dagiti turturod a pakabangonan dagiti balay. Adda iti igid ti babay dagiti amenitiesda a kas iti Pavilion, Bar ken Cluhouse.


Ti agarup nasurok a dua kilometro a kalsada a sumang-at manipud iti igid ti baybay. Ganganinan itinnag ti nadadagsen nga ulep iti sakaan ti Bantay Mariveles.

Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…