Prosa - 061214Adda kadi nagan ti kuarta? No addanto, saanen a makuna a kuarta. Lumabasda iti dakulap a kas pamedped, wayawayaanna ti bagi, ti kararua, iti apagbiit, agbalin a paset ti inaldaw a panagbiag tapno bussogenna saan laeng a ti bagi, ti mata ngem ketdi ti agnanayon a pannakabisin
Post a Comment

Popular Posts