Lenguahe Ti MakinaMaysaak a pasurot,
Ti pindot, 
Ti kusilap
Ti tanaktak ti diding.

Maawatak ti garaw
Uray dagiti umel a makina
dagiti batingting,
ti kalangiking
ti landok.

Maawatak ti seniales
uray dagiti maris
agsapa,
ken agmatuon.

No kaano nga agsardengak
Ken no kaano nga aggarawak
diak pay maibaga,
ta agang-angesak!
Post a Comment

Popular Posts