Sarsarita - Sept 24, 2014


No addaka iti siudad kasla sapsapulem ti kaibatogam, 
awananka iti nagan, 
maysaka a tulnek, 
ket sakbay nga agbalinka nga uged, 
iridismo ti bagim, 
ti kararuam, 
uray pay kayatna a saw-en 
ket ti pannakaunas ti 
sabali.
Post a Comment

Popular Posts