Aritemtem


Ta uray ti padana
no matnag kenkuana
ket iyugesnati langana...
urnongenna ti bukodna
a pigsa sadanto
pagdanggayan a dua.
Post a Comment

Popular Posts