POPCORNSiguro maysa kadagiti nakaskasdaaw a banag ket ti popcorn. Manipud iti langana a kayumanggi ket agbalin a puraw. Kasungani ti kudil ti maysa a Filipino a no nagdalan iti pudot ket ngumisit. Manipud iti bassit ket no agdalan iti pudot ket dumakkel wenno lumobo. Kasta met ketdi ti biag manipud iti kinabassit no idumogtayo ti agtrabaho ket makaurnongtayo. Isarabasab ti bagi iti agduduma a puersa. Ngem ti pudot adu ti pagbaliwan ti maysa a banag. - Oct 12, 2014
Post a Comment

Popular Posts