Skip to main content

SILAPAgawidakon manipud iti panakipagkita iti maysa a tao a mangiprosproseso iti building permit ti plano idi madalanak ti maysa nga aglaklako ti peanut butter iti igid ti kalye ti Karuhatan. Medyo dakkel ti lakona a naksiled iti plastik a garapon. Dinamagko ket kinuna a dina kano kukua. Kukua kano ti maysa nga empleyado it I uneg ti pawnshop. Binitbitko ti maysa ket napanak iti uneg. Tinawarak ket intedna iti 150. Nangiruarak ti pinapel a 200 ket sinupliannak met laeng iti pinapel.

"Dayta laeng kadi ti gatangem?", kinunana.

"Adda pay lakom, aya, a sabali?" dinamagko met.

"Ket gumatangkan kadagitoy alahas."

Idik laeng a nasaripatpatan dagiti agduduma a klase ti alahas a naremata ket nasiledda iti eskaparate. Adda singsing, aritos, kwentas, polseras. Aggi-innagawda iti silap iti tunggal maysa a kas pangipasindayag iti kabukbukodanda.

"Mabalin a tintinnagan." Innayon ti babai a pangallukoy.

"Kasano daydiay?" Inimtuodko ta itaak laeng a makakita iti kasta.

"Mangitedka laeng iti downpayment ket ti udim tinnagam iti dua bulan. Samonto laeng maala ti alahas no makompletomon ti udim."

"Mayat, a." Napintas a puonan. Kasla met laeng pangiprenda. Tintinnagam ti interest na.

Siniripko amin a kas panagpilik. Kasla agbiding iti bado. Wenno kas panagpili iti babai nga ayaten ken pakasaran. Kukuam iti agnanayon ket diamton maisubli pay. Napaisemak.

"Permi ti isemmo, sir. Singsing kadi to gatangem?"

"Saan. Amangan ta sipdutemda laeng. Aritos kunak para kenni baket." Tay adda batona a blue ti immuna a pinilik.

"Pangbaket dayta."

"Ket baket met ti pangitedak."

"Semiprecious laeng dayta a bato. Daytoy, ne. Maymayat." Intedna kaniak ti maysa nga aritos.

"Kasla met peke. Nagngisit!"

"Saan. Uray no itestingta ta batona ket makitam a pudno dagita."

"Sige, patienka, ngem itestingta nga agpayso, wen?"

Innalana ti aparato. Sinnaggaysana ti tunggal bato. Limmabaga dagitoy no mabatogan ti aparato. Babassit dagiti batona ngem agpayso a diamante dagitoy. Di ked ti diamante ket agnanayon. Ken saan a maputol daytoy iti aniaman a klase no di ket ti kapadana met laeng a diamante.

"Sir, kitam, agpayso ti kunak."

Nangiruarak iti pinangbayadko. Diak kayat ti matintinnagan isu nga in-cashko amin. Kayatkon nga iyawid a sibubukel.

"Dalusak pay tapno sumilap." Sa timmalikud.

Idi agsublin nasilapen ti alahas. Iparparammagna ti adda a ngayedna. Saan la gayam a makita ti langa ti maysa a banag iti akinruar a langa. - # Oct 15, 2014
Post a Comment

Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Mi Ultimo Adios - Maudi a Pakada

Maudi a Pakada
(Dr. Hermogenes F. Belen’s Ilocano translation of Dr. Jose P. Rizal’s “Mi Ultimo Adios”)

Agpakadaakon ay-ayatek nga ili: ayuyang nasudi a lawag!
Gameng dagiti baybay daya: saniatami a napukaw…
Biagko siaayatak a mangidiaya: nakurapay, awanen gasat
No koma pay nasudsudi, nay-ayamuom, ken nalaslasbang
Ipaayko pay la kenka no isut’ mangted pagimbagam!

Kadagiti tay-ak paggugubatan : iti kapingetan ti laban
Impatlit’ daddumat’ biagda : awan duadua, awan alidunget!
Ti lugar awan kaimudinganna : laurel, lirio, wenno sypres :
Pagbitayan wenno dangadangan: panagtibay wenno panagranget:
Padapada no agpaay pagimbagan ti ili ken pagtaengan…!

Matayak no makitak iti tangatang ti agbukan a lawag
A mangirakurak iti agsapa: sukat rabii a nalidem!
No kasapulam ti maris: maris a pangtina iti bannawag
Ibukbukmo, ipasagepsepmo ti umiso a kanito ‘toy darak
Tapno ti sinamar iti kaippasngay a lawag palangtuem!

Inar-arapaapko idi ubingak: naganusak nga atutubo…
Inar-arapaapko idi nataenganak: ad…