Prosa - 061214Adda kadi nagan ti kuarta? No addanto, saanen a makuna a kuarta. Lumabasda iti dakulap a kas pamedped, wayawayaanna ti bagi, ti kararua, iti apagbiit, agbalin a paset ti inaldaw a panagbiag tapno bussogenna saan laeng a ti bagi, ti mata ngem ketdi ti agnanayon a pannakabisin

Panagbisita Iti Nabeddengan ti Manila Bay Ken West Philippine Sea


Ti baybay a sakupen ti Bataan
Nakadanonakon idiay Bataan ngem angingga laeng Balanga. Ket iti umuna a gundaway nakaaddakak met laeng iti Mariveles, ti nagrugian ti martia dagiti Filipino ken Amerikano a soldado idi Maikadua a Gubat ti Sangalubongan.

Diak ninamnama a ti papananmi gayam a lugar ket isu ti ungto ti kalsada no aggapuka iti sentro ti Mariveles. Maysa daytoy a lugar a madamada a tartarimaanen ken i-develop tapno agbalin a komunidad para kadagiti makunkuna nga "Addaan".

Ti kadaratan ti Camaya Coast iti Brgy Camaya, Mariveles, Bataan.
Iti gate pay laeng ti lugar ket naingeten ti panang-inspeksion dagiti guardia ta didaka pastreken no awan ti nakatimbre kadakuada a naganmo ken ti plate number ti nagluganam. Awan pay ti pampubliko a lugan tapno maluganan manipud iti main gate agingga't sentro ti Mariveles. Umabot pay iti 15 a kilometro ti taluntonem a kalsada.

Iti iseserrek iti nasao a pribado a lugar ket masungad dagiti agduduma Phase ti subdivision. Nalawa ti lugar a kas kunada agarup nasurok a tallo gasut nga ektaria daytoy. Kasla nagsubli ti regtak ken pigsak gapu iti nangayed a disso, ti nalabbaga a daga a kasla dildilpatan ti asul a baybay.

Ket nagtugaw sakbay a pinanawan ti nasao a lugar. Agsubliakto ulit.
Derraas dagiti turturod a pakabangonan dagiti balay. Adda iti igid ti babay dagiti amenitiesda a kas iti Pavilion, Bar ken Cluhouse.


Ti agarup nasurok a dua kilometro a kalsada a sumang-at manipud iti igid ti baybay. Ganganinan itinnag ti nadadagsen nga ulep iti sakaan ti Bantay Mariveles.

KWF TARABAY ITI ORTOGRAPIA TI PAGSASAO NGA ILOKANO 2012

Kadagiti mayat nga adalenda ti Ortograpia ti Pagsasao Nga ‪#‎Ilokano‬, i-downloadyon, kakabsat.