Danum ti Burayok

Ta saan amin a danum a naggapu iti burayok ket makaagas iti waw, adda gamin dagiti danum a numanpay nalitnaw ket awananda iti sustansia.

Dagiti Salmon


No koma kaiyarigantayo dagiti salmon,
sibibiag koma latta ti napalabas,
saan ketdi a kas lagip.