Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2014

Lenguahe Ti Makina

Maysaak a pasurot,
Ti pindot, 
Ti kusilap
Ti tanaktak ti diding.

Maawatak ti garaw
Uray dagiti umel a makina
dagiti batingting,
ti kalangiking
ti landok.

Maawatak ti seniales
uray dagiti maris
agsapa,
ken agmatuon.

No kaano nga agsardengak
Ken no kaano nga aggarawak
diak pay maibaga,
ta agang-angesak!

Sarsarita - Sept 24, 2014

No addaka iti siudad kasla sapsapulem ti kaibatogam, 
awananka iti nagan, 
maysaka a tulnek, 
ket sakbay nga agbalinka nga uged, 
iridismo ti bagim, 
ti kararuam, 
uray pay kayatna a saw-en 
ket ti pannakaunas ti 
sabali.

Sarsarita -Sept 13, 2014

Maysaak siguro kadagiti tao a di manangayat iti nawara. Kunkunak iti bagik no kua, 

"Nawara la garuden ti biag, nayunak pay laeng ti panunot ken aglawlaw a padagsenen kadagiti banag a mabalin met nga urnosen ken idalimanet."

Pannakatay a Di Pumusay

Pannakatay ti kasapulan tapno agbalbaliw ti amin. Maysa a klase ti sakripisio a panangidaton iti bagi. Ti kinaalas ket agdalan iti nangatngato nga agpang tapno mabaliwan ti amin. 

Kasla maysa a bannuar, kinabannuar ti ipupusay. Ngem adda dagiti naparsua a saanna a kasapulan ti matay tapno agbaliw ti biagna, ti Kulibangbang!

Maturog, balkutenna ti bagina tapno iyadayona iti mata ti lubong. Iti managuyaw ken manangumsi a realidad. Ket iti maysa a bigat iyukradna ti makabaruannan a pigsa.