Maysaak a Piso

Iti kangina amin a magatgatang, 
awanen ti balor ti maysa a piso, 
kunaek pay ketdin dida la koman
nagar-aramid iti piso,
ta nanginngina ti pinagaramidda
kadayta a piso ngem iti katukadna,
pampadagsen laeng iti bolsa,
iti siasino man a makatagikua.

Iti naminsan, adda dumawdawat 
kaniak iti uneg ti dyip
igatangna kano iti pamedped ti bisin. 
Kapilitan a nangkautak iti piso 
nga itedko ta awan met ti makukuarta.
Ngem Imbes nga agyaman,
nakamisuot ketdin a nangawat.

Kasta kadi ti piso, a ni Rizal
pay met ti nakamarka,
nakamisuot kadi?

Kantitad wenno kalidad?

Piso a naggapu iti puso...
Nakagatang iti asi...
Iti ayat...

Dina la ammo agpadakami met nga agpalpalimos.
Bado laeng ti nagdumaanmi.
Siak? 
iti asi ken ayat.

Ikkanak met kadi...Post a Comment

Popular Posts