Daton

Diak kukua ti ladawan


Adda areng-eng iti kada tedted ti dara
a maibisibis iti daga,
kas iti ling-et nga agayus iti muging,
saan a tumpuar nga awanan rason
ti bara saan a lumtuad iti katengaan ti lamiis
no di iruar ti puersa.
Ti daga a mawaw saan nga agriri
iti ania man a matnag kenkuana
Dina ibaga no naalsem, no naapgad.
Kaemenna ti maidaton a sisesegga
tapno iti maminsan pay pagsaipenna
ti birri, ti rengngat iti tengnga ti kataltalonan
Ket pagtaudenna ti baro a lasag.
Post a Comment

Popular Posts