Skip to main content

Posts

Showing posts from April, 2015

Maysaak a Piso

Iti kangina amin a magatgatang,  awanen ti balor ti maysa a piso,  kunaek pay ketdin dida la koman nagar-aramid iti piso, ta nanginngina ti pinagaramidda kadayta a piso ngem iti katukadna, pampadagsen laeng iti bolsa, iti siasino man a makatagikua.
Iti naminsan, adda dumawdawat  kaniak iti uneg ti dyip igatangna kano iti pamedped ti bisin. Kapilitan a nangkautak iti piso  nga itedko ta awan met ti makukuarta. Ngem Imbes nga agyaman, nakamisuot ketdin a nangawat.
Kasta kadi ti piso, a ni Rizal pay met ti nakamarka, nakamisuot kadi?
Kantitad wenno kalidad?
Piso a naggapu iti puso... Nakagatang iti asi... Iti ayat...
Dina la ammo agpadakami met nga agpalpalimos.
Bado laeng ti nagdumaanmi.
Siak?  iti asi ken ayat.
Ikkanak met kadi...