DiasporaTa saannak a kas iti kayo
nga itulokna lattan ti matay
no di a mabiag ti daga a nagramutanna.
Maysaak a kali a no tiempo ti niebe iti nakaiyanak,
agsapulak iti daga a mangtaraken-biit iti ang-angsak.
Diak paitulok a pasagennak ti lamiis.
Ta sadiay ballasiw adda agur-uray kaniak
a naberde ken napuskol a kabakiran.

(parte ti sarita maipapan iti Diaspora)

Popular Posts