Ti KaipapanakKuna ti maysa a sabong bayat iti pagur-urayna iti kulibangbang tapno iyegna ti ur-urayenna a panungpalan.

"Saan laeng a sika ti makaited kaniak
iti naan-anay a kaipapanan ti maysa a sabong,
mangrugi kaniak ti maysa a bin-i a mangpatanor pay
iti ad-adu a sabong,
ngem bukodakon ti kaipapanna uray no awanka."

Popular Posts