Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2016

Panaglupos

Adun ti nagbaliw.
Ket ad-adu pay
ti mabalin nga agbaliw.
Diam koma namnamaen
a daydi bagi ti napalabas
ket adda pay laeng kaniak.
.
.
.
Ta saanen daytoy a sibibiag.

Bayanggudaw Dos

Bayanggudaw