Panaglupos

Diak kukua ti ladawan


Adun ti nagbaliw.
Ket ad-adu pay
ti mabalin nga agbaliw.
Diam koma namnamaen
a daydi bagi ti napalabas
ket adda pay laeng kaniak.
.
.
.
Ta saanen daytoy a sibibiag.

Popular Posts