Iti Ikub ti Maysa a Sabong


Pinangmigatak ti nangala iti ladawan kadagiti sabong ti mulak. Intutokko ti kamera ti selponko iti sabong ti karabasa ket apagkusto met a nagdisso ti maysa nga alimbubuyog. Pinatayko ti flash ti selpon tapno saan a madisturbar daytoy iti panangsipsipna iti nektar. Kalpasan a nailagid bagi ken sakana ti nadam-eg a maris ti sabong ket timmayok a pimmanaw. 
Post a Comment

Popular Posts