Iti Mata Ti InsektoNaisalsalumina daytoy a sabong ta nagtipon ti dua a maris. Isu siguro ti rason no apay nga isu ti pinili daytoy nga insekto. Ta malaksid a dua a maris ti petals-na ket dua met a kolor ti pollen-na.

Post a Comment

Popular Posts