Skip to main content

LEGO House

Ti naarnasko a nateng


Gapu ta awanen ti mauyos pay iti bolsa ti pantalon tapno manayonan daytoy pagnaedanmi ita, nakapagdesisionak a mulaak pay laeng daytoy akiring ti daga. Awan met ketdi iti orihinal a plano daytoy a planok ngem pinadawadawko lattan dagiti landok tapno al-alistonto ken nalaklaka a nayonan. Typical laeng a rektangulo ken box type a balay daytoy. Ta kalpasan ti nasurok kinse a tawen nga agup-upa adda kamin iti LEGO house.

Addan pampanunotek a parte a di masementuan ket dagitoy ti minulaak kadagiti pangbayagan a mula a kas iti kalamansi ken lemon. Dagiti dadduma ket pinaglalaokon ti paria, bilbilonak, marunggay, okra, utong, agramanen kamotit ken balangeg a mabalin nga ilaok iti naalseman. Imbes a gatangen dagitoy ket addan main-inutan a mapagnatengan. Nagibitinak pay kadagiti plastik a nagawangan iti pagugas ti pinggan ken paginuman. Kadagitoy nga immulak dagiti masetas nga inaldaw nga agsabong.

Ita addan maapit kadagitoy, naglalangto da pay met ta itan sa laeng a mamulaan daytoy a daga ta dati a kaabaan. Mariknak saanak a naiyadayo iti probinsia ta presko pay laeng dagiti mula ken agraman payen aglawlaw. Saan a kasapulan ti aircon wenno electric fan ta nasalemsem aglalo iti parbangon.

Ti aglawlawmi

Okra, paria, patani, marunggay ken bilbilonak

Balangeg ken kamotit

Kamatis

Lemon

Kalamansi ken taban

Bilbilonak, utong ken paria

Okra

Bilbilonak
Popular posts from this blog

Language Extinction

Hindi lang ang mga likas yaman at hayop ang nanganganib na mawawala sa mga susunod na araw kundi pati ang mga wikang ginagamit ng mga tao. Nanganganib na mawala dahil sa paubos ang kanilang lahi at ang kanilang original na ginagamit na salita ay nagbabago o naiimpluwensiyahan ng ibang wika.

May 6, 809 na lengguahe ang buong mundo at 100-150 nito ay matatagpuan sa Pilipinas. 32 nito ay mga Agta (ayta, atta, ati, ata, dumagat, ita, negrito, baluga, arta, ) na may iba-ibang klase depende kung saan sila matatagpuan o kung anong grupo sila nabibilang. 16 nito ay nakatira sa sakop ng Sierra Madre. Lahat ng ito ay nanganganib na mawala.

Sa ngayon ang Ayta-Tayabas( Matatagpuan sa Tayabas, Quezon), Agta-Dicamay (Dicamay River, Jones, Isabela) at Katabaga (Bondoc) ang pinakakritikal sa lahat dahil wala ng rekord kung nabubuhay pa sila. Ikinokonsidera na rin kasi itong patay na wika.

Susunod sa listahan ang Agta-Isarog (Bundok Isarog ng Naga) , Agta-Villa Viciosa na matatagpuan sa Abra at ngayon na…

The Undying Customs of Ibanag

Ang Pagmamano ay isa sa mga namamatay na kaugalian ng mga Filipino. Kumukupas habang dumadaan ang panahon at naging pang-seasonal na lang ito tuwing pasko kung saan ang inaanak ay humihingi ng aginaldo sa kanyang ninong/ninang at bago siya bigyan syempre nagmamano muna.

Sa mga Ibanag, ang pagmamano ay buhay na buhay pa hanggang ngayon. Ito’y paggalang nila sa mga nakakatanda tuwing darating ang isang nakakabata galing sa bakasyon o nawalay ng mahabang oras sa loob ng isang araw.

Ako bilang isang anak ng Ibanag (nanay ko), namulat ako sa mga ugaling kaistriktohan ng aking lolo. Ang pagmamano ay dapat ginagawa at ang di pagsunod nito’y kabastusan para sa kanila. Sisitahin ka o papagalitan.

Ang paghikab habang kumakain ay kinokonsiderang hindi paggalang sa mga nakaharap sa kainan at ganun din sa mga pagkaing nakasalang sa mesa. May kaukulang kaparusahan ito. Pwedeng papaluhurin ka sa munggong nakakalat sa sahig o sa asin na nakalagay sa bilao.

Ang pag-offer ng kape sa mga nangapit-bahay …

Baina ken Buneng

Ganganin nalikaw amin ni Nana Merced ti amin a suli ti balay. Di met laengen sumangpet ni Tata Carias.      Agmaysa orasen a binay-anna a nakatakkub ti pinggan iti lamisaan. Itay pay a nagsebo ti digo ti lauya a baka a nagrigrigatanna nga iniwa iti kutsilio ta awan ti natadem a buneng ti lakayna. Ti laeng lalat a baina ti nakitana a nakabitin iti ngatuen ti kasuoran.

Alikumkumenna koma ti pinggan idi maiwalin ti abbong ti ridaw a kumamang iti sala manipud iti kosina. Ni Tata Carias ti naikuadro. Awanan timek a simrek. Narusanger ti suot daytoy ta tanda ti dina panagsukat iti dua aldaw. Simmango iti lamisaan ket imparabawna ti buneng. Nakigtot ni Nana Merced idi maitupak daytoy iti rabaw ti lamisaan. Uray la naglagto ti tinidor ken kutsara. Namarkaan ti nasilap a buneng iti nagkiggang a dara.

"Mabisinkan? Innak laeng idadang diay sida." Timmalikod ti baket.

Agsubli koma ti baket a mapan mangala iti malukong idi magaw-at ti punguapunguanna. Agpukkaw koma nga agpaarayat ni Nan…