Panangpasubli Kadagiti Kulibangbang

Ti kulibangbang a nagdisso iti sabong ti ngalog.

Sapsapulek no ayannan dagiti kulibangbang nga agkaiwara idi iti arubayan ti maipatpatakder a pagnaedanmi. Ngem kaslada la asuk a nagpukaw idi makaallatiw kamin. Amangan ta nagpasugnodda kunkunak iti pakinakemko. Nasipat ngamin aminen dagiti ruruot ken mulmula. Ket idi naaddaanak iti panawen, minulaak met laeng ti aglawlaw tapno mapangayed ket maaddaan iti berde. Imbes a puorak dagiti plastik a paglaonan iti pagugas ti pinggan ken isu ti insabitko iti alad ti akiring ti extra pay a daga.Popular Posts