Ti Managan A Kimat

Diak kukua ti ladawan


Segun iti nagkakauna nga istoria
a sinegundaran dagiti simmarsaruno
saan a kumanabsiit ti kimat iti agpada a lugar
ta maymaysa iti pakaukkonan ti pigsana
awanan mata a makasiput no sadino
ti pagdissuan ti pungtotna.

Sika, saanka a kimat
addaanka iti pigsa
a nupay saan a kas kapigsana,
naparaburanka iti dua a mata,
ngem no agtupa ti sangim
iti ngato ken baba,
ket agrisiris ti langit ken daga.

Popular Posts