Skip to main content

Posts

Showing posts from 2017

Solitario

Adda lamiis a nariknak, saan a kas iti in-inumek iti baso nga addaan yelo, agling-et, matunaw kalpasan iti mano a kanito, wenno ti panagsumgar dagiti dutdotko, lam-ek a nagtaod iti uneg, mabalin a kunaek nga espasio a di napunuan ket serken ti akinruar nga angin, a kas iti semento a di nasedsed, agbirri iti kalgaw ket aggagneb iti nepnep. Ania kadi ti imas ti maysa a kaldo a napanawan? Di kad' agbalay ti taba iti igid ti tayab ket mabati iti subsob apaman a maideppel. Ti taba kasapulanna met ti pudot a mangtunaw kenkuana. Nanannanam no agburek.

Sika A Nakaiggem

Siak a kas ullawmo... Sika ti nakaiggem ti talik... Ket no tumayabak nga umadayo
Tandaanam... Sika ti imibbet...Saan a siak.

Ti Agong Ti Aso

Nasabeng ti aldaw! Ta uray iti katengngaanna agpangadua.
Itaray dagiti aso ti tulang a nabalkot pay laeng ti agnunnunog a lasag
A pinagngungutngotandan iti mano a dekada
Ngem agingga ita di pay nagrupsa
Ta pati dagiti igges
Kadurmenda a kurukoran ti lasag.
Dagiti laeng aso ti addaan ti nalagda a pang-angot
Agsungani kadakuada ti bangsit ken banglo.
Wenno kunaen nga utek a naikali iti daga.

Ti Nakatallikod A Ladawan

Minatmatanka!
Saanka a kas kaasideg ti paggaammok.
A kas iparparammag dagiti naar-artiokam.
Ta as-asideg gayam ti ballasiw ti agsumbangir a dappat.
Mabalin a gaudan wenno talantanen iti agtatapaw a kayo.
Mabalin ti makipinnerreng.
Bukodam latta ti bagim ket dinak iraman kadayta a raniag.
Ta sakbay a rummuarka kadayta naglangebam.
Nakatallikudakton!

Dagiti Ordinario Nga Aldaw

Haan a kasapulan a selebraran ti aldaw.
Dumteng a kas ordinario a pannakaipasngay.
Makautoy ketdi daytoy!
Ti ima ti orasan kednganna ti anges.
A kasti darat a maibuyat,
maibus ket inton balinsuaken manen
Agsubli a kas gagangay.

Ti kaktus saan a mangnamnama iti tudo.
Umanay ti linnaaw a pangnayonna iti tutotna.
Maysa a fiesta ti aldaw ti kalgaw.
Kabinnuligna ti pudot a kas puonan ti anges
A mangsaranay iti naunday nga aldaw.
Ta ti tudo maysa daytoy nga apokalipsi.
Kaskaingas ti bitbitna a dulluog.
Ibuyatna nga awan pammakawan.
Di a matawaran ket manglengnges iti masakbayan.

Baybay Met Ita

Kunak no diakon makasubli pay ngem kalpasan ti uppat a bulan naaddaanak manen ti gundaway, ita iti igid ti baybay met ti pinilimi a pagdagusan. 

Kalpasan ti panagdigos, ditoymi a pinalabas ti kanito, iti maysa a bar a dumngeg kadagiti sonata bayat nga itanguap ti serbesa.Am-ammo ti Panglao a kas kaingas ti Boracay gapu iti pino a kadaratan daytoy. Ti mayat pay mabalinmo ti mangupa ti de-motor a bangka tapno aglangoy iti tengnga.

Napno kadagiti ruot-baybay ti kadaratan. Ti imasna awan ti mangkolekta kadagitoy tapno koma ikalida.Solitario

Adda lamiis a nariknak, 
saan a kas iti in-inumek iti baso nga addaan yelo, 
agling-et, matunaw kalpasan iti mano a kanito,
wenno ti panagsumgar dagiti dutdotko, 
lam-ek a nagtaod iti uneg, 
mabalin a kunaek nga espasio a di napunuan 
ket serken ti akinruar nga angin, 
a kas iti semento a di nasedsed, 
agbirri iti kalgaw ket aggagneb iti nepnep. 

Ania kadi ti imas ti maysa a kaldo a napanawan? 
Di kad' agbalay ti taba iti igid ti tayab 
ket mabati iti subsob apaman a maideppel. 

Ti taba kasapulanna met ti pudot 
a mangtunaw kenkuana. 


Nanannam no agburek!

Paralisado a Makina

Makapasuggareng ti tanabutob ti anniniwan. Ti pugagaw ket pugagaw. Ti lubong gangani amin a napinas ti tapawna. Paralisado ti nagkawikawan ti agdan ket imposible ti agpangato.

Di mangpaay ti suli a sadut. Dagiti linaonna, agpapada a kalawakaw. Kasla krisalis a nageppesan ti kulibangbang.

Maltutan ti panawen. Agbanang-es ti oras. Agrebolusion ti makina.

Kasla panid ti kudil. Ti anges ket kasla tinta. Ti balikas kobraenna amin a di pay napasamak.

Kasasam-itan  amin ti panaglangan iti nagbeddengan ti agik-ikkis nga uni. Ta ti rissik nga agayebgeb, agagawa iti kabukbukodanna ngem ti dapo kukua tayo.

Saan nga umanay ti agkaradap. Kasapulan ti  inana. Ti makina mangnamnama.

Panangipasayag Ti Buteng

Maysa kadagiti ar-arapaapek a maakdakan ket ti isla ti Bohol. Ket gapu ta naadaanak met iti proyekto kadaytoy a lugar ket diakon pinaluspusan ti gundaway. Isu iti umuna a lawas ti Enero ket inyalistokon ti nag-schedule iti flight a mapan iti siudad ti Tagbilaran. Daytoy ti sentro ti Bohol.
Gapu ta limitado ti oras ken aldaw, ta kasapulan a likawen ti proyekto ket i-inspection daytoy, ti nalaeng ili ti Loboc ti napasiaran. Am-ammo daytoy a lugar kadagiti turista. Adda dagiti balsa a mangilikaw kenka iti karayan. Kadagitoy a balsa, buffet ti panganan. Ngem daksanggasat ta nasapa kami a dimteng ket haan pay a lukat dagitoy.
Gapu ta ti laeng Loboc Eco-Tourism Adventure Park ti nakalukat pay laeng, pinadasko met ti kunkunada a zipline. Tarkokak kunak idi damo ta sinno met ti di agbuteng a bumallasiw iti gangani maysa kilometro nga agsumbangir a karayan ngem talaga nga inkidemko. Ti buteng adda laeng iti unana ngem no labanam daytoy ket mapukaw amin daytoy. Pati laladot ket mabati ket luma…