Baybay Met Ita


Kunak no diakon makasubli pay ngem kalpasan ti uppat a bulan naaddaanak manen ti gundaway, ita iti igid ti baybay met ti pinilimi a pagdagusan. 


Kalpasan ti panagdigos, ditoymi a pinalabas ti kanito, iti maysa a bar a dumngeg kadagiti sonata bayat nga itanguap ti serbesa.Am-ammo ti Panglao a kas kaingas ti Boracay gapu iti pino a kadaratan daytoy. Ti mayat pay mabalinmo ti mangupa ti de-motor a bangka tapno aglangoy iti tengnga.

Napno kadagiti ruot-baybay ti kadaratan. Ti imasna awan ti mangkolekta kadagitoy tapno koma ikalida.Post a Comment

Popular Posts