Dagiti Ordinario Nga Aldaw

Haan a kasapulan a selebraran ti aldaw.
Dumteng a kas ordinario a pannakaipasngay.
Makautoy ketdi daytoy!
Ti ima ti orasan kednganna ti anges.
A kasti darat a maibuyat,
maibus ket inton balinsuaken manen
Agsubli a kas gagangay.

Ti kaktus saan a mangnamnama iti tudo.
Umanay ti linnaaw a pangnayonna iti tutotna.
Maysa a fiesta ti aldaw ti kalgaw.
Kabinnuligna ti pudot a kas puonan ti anges
A mangsaranay iti naunday nga aldaw.
Ta ti tudo maysa daytoy nga apokalipsi.
Kaskaingas ti bitbitna a dulluog.
Ibuyatna nga awan pammakawan.
Di a matawaran ket manglengnges iti masakbayan.

Post a Comment

Popular Posts