Ti Agong Ti Aso

Nasabeng ti aldaw! Ta uray iti katengngaanna agpangadua.
Itaray dagiti aso ti tulang a nabalkot pay laeng ti agnunnunog a lasag
A pinagngungutngotandan iti mano a dekada
Ngem agingga ita di pay nagrupsa
Ta pati dagiti igges
Kadurmenda a kurukoran ti lasag.
Dagiti laeng aso ti addaan ti nalagda a pang-angot
Agsungani kadakuada ti bangsit ken banglo.
Wenno kunaen nga utek a naikali iti daga.
Post a Comment

Popular Posts